Nå åpnes NIPU-studien, en fase 2-studie som inkluderer pasienter med lungehinnekreft som har fått tilbakefall etter cellegiftbehandling.

Hvem kan delta på denne studien?

– For pasienter som ikke kan opereres, kan cellegift være aktuelt. Pasienter i rimelig god allmenntilstand bør behandles med førstelinjekombinasjonsbehandling, cisplatin/karboplatin og pemetreksed, evtentuel med tillegg av bevacizumab, inntil sykdomsutvikling eller uønskede bivirkninger. Det foreligger så langt ingen klar anbefaling om andrelinjebehandling ved lungehinnekreft. Inklusjon i kliniske studier kan være aktuelt for denne pasientgruppen, forklarer Saima Farooqi, doktorgradsstipendiat, ved Oslo universitetssykehus.

Om NIPU-studien

Bilde av Saima Farooqi–  Halvparten av pasientene i studien får immunterapi alene, ipilimumab (Yervoy) og nivolumab (Opdivo), mens halvparten i tillegg får kreftvaksinen UV1. Dette er en multinasjonal studie som skal undersøke effekt og sikkerhet av behandling med nivolumab og ipilimumab med eller uten tillegg av UV1 vaksine. UV1 er en universell kreftvaksine, under utprøvning, og kan brukes mot de fleste kreftformer. Den er rettet mot enzymet telomerase som er universelt uttrykt i de fleste tumorceller, men kun begrenset uttrykt i normalvev. Telomerase gjør kreftcellene udødelige, det representerer et antigen som gir grunnlag for behandling mot kreft. I denne studien ønsker vi å undersøke om kreftvaksinen UV1 kan forsterke effekten av immunterapi, sier Farooqi.

NIPU-studien er en randomisert studie hvor man blir tilfeldig trukket ut til en av to forskjellige behandlingsgrupper ved hjelp av en datamaskin (randomisering). Det betyr at pasient eller studielegen ikke kan velge hvilken behandlingsgruppe pasienten blir plassert i. Total behandlingstid i studien er inntil 24 måneder, men dette avhenger av pasientens sykdomsutvikling og effekt av studiemedisinen. For å kunne delta i studien må pasienten blant annet, ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige visitter ved sykehuset.

Studien kan gi tilgang til immunterapi

Den amerikanske legemiddelmyndigheten (FDA) godkjente i oktober 2020 kombinasjonsbehandlingen ipilimumab og nivolumab som førstelinjebehandling til pasienter med lungehinnekreft som ikke kan opereres.

–  Denne behandlingen er ennå ikke godkjent i Europa for denne pasientgruppen, men for pasienter med lungehinnekreft, som kommer med i NIPU studien, betyr det at de kan få tilgang til immunterapi før den er godkjent i Norge, forklarer Farooqi.

Fakta om lungehinnekreft

Malignt pleuralt mesoteliom (MPM), lungehinnekreft, er kreft som oppstår i lungehinne. Årsaken til lungehinnekreft er eksponering for asbestfibre, som inhaleres i lungene. Fra asbesteksponering til kreftsykdommen viser seg tar det ofte lang tid, vanligvis 30 til 50 år. På grunn av denne lange latensperioden rammer sykdommen vanligvis mennesker eldre enn 65 år. De siste årene har insidensen i Norge vært cirka 60-80 tilfeller for menn, og cirka 15 tilfeller blant kvinner.