‒ Vi er ferdige med første runde med screening nå, forteller overlege og førsteamanuensis ved Akershus universitetssykehus (Ahus) Haseem Ashraf.

Han forteller om screeningprosjektet ved Ahus der 24 mennesker til nå har fått oppdaget lungekreft i et tidlig stadium. 23 av disse kunne gjennomgå en enkel operasjon for å bli kurert.

Screeningen er et forskningsprosjekt ledet av Ashraf og Trond-Eirik Strand, som er professor i samfunnsmedisin ved Norges arktiske universitet (UiT). Prosjektet har fått navnet TIDL (tidlig oppdagelse av lungekreft) og er finansiert med åtte millioner kroner fra Kreftforeningen.

Det ble sendt ut invitasjon til alle 125 094 innbyggere i tidligere Akershus fylke i aldersgruppen 60 til 79 år, med spørsmål om de kunne tenke seg å delta i TIDL. For å kvalifisere til å bli med måtte deltakerne ha røyket tilsvarende mengde som 20 sigaretter hver dag i minst 35 år, altså 35 pakkeår. Hele 13 256 røykere og tidligere røykere meldte at «ja, dette vil vi være med på». 2 500 av disse tilhørte gruppen for 35 pakkeår og av disse igjen ble 1 000 invitert til lavdose CT-skanning, røykeslutt-tilbud, enkle tester og intervjuer.

Dødeligheten kan reduseres med 24 prosent

Internasjonale studier har vist at screening for lungekreft kan redusere dødeligheten av sykdommen med opptil 24 prosent. Forskerne estimerer å kunne avdekke minst 500-1 000 krefttilfeller ut fra en antakelse om at mellom 25 - 50 000 personer er aktuelle for screening i hele landet. Dette sier Ashraf på Ahus` egne hjemmesider.

‒ Det er skremmende å få beskjed om at man har kreft, men alle som har vært med i screeningen og er diagnostisert forteller at de er takknemlige og har følt seg godt ivaretatt.

Jeg ser pasienter daglig der kreften har spredt seg, og da er det godt med de som oppdages tidlig og kan få skånsom kirurgi og rask bedring. Å kunne oppdage og kurere før sykdommen er blitt uhelbredelig er selvsagt en veldig god følelse, også for en lege, sier Ashraf.

Årlig dør det like mange av lungekreft som av tarmkreft, brystkreft og livmorhalskreft til sammen

Det er allerede screening for kreft i tarm, bryst og livmorhals og hvert år dør det like mange av lungekreft som av disse tre kreftformene ‒ til sammen. Dette skrev Trond-Eirik Strand, Haseem Ashraf og Odd Terje Brustugun i en kronikk i Dagens medisin høsten 2022.

I kronikken går det klart fram at Strand og Ashraf begynner å bli kraftig utålmodige over at beslutningsprosessen om å vurdere et nasjonalt screeningprogram drar ut i tid.

Strand forteller at det er fire år siden de henvendte seg til Helsedirektoratet for å be om oppstart av en utredning om screening.

Torunn Janbu er avdelingsdirektør avdeling spesialisthelsetjenester, divisjon kvalitet og forløp i Helsedirektoratet skriver dette i en e-post til Pust:

«Arbeidet er i oppstartfasen. Utredning av forslag til nye nasjonale screeningprogrammer tar tid og er arbeidskrevende. Det skal gjøres faglige, økonomiske og etiske vurderinger. Til slutt blir det en politisk beslutning om det nytt screeningprogram skal iverksettes.»  

Innvendingene mot å starte et nasjonalt screeningprogram begrunnes blant annet i høye kostnader, mangel på helsepersonell til å gjennomføre undersøkelsene og den evige bekymringen om overdiagnostisering som følge av screening.

Strand legger til at EU gjennom Joint Action programmet skal være med å finansiere oppstart av lungescreening i Europa og Helsedirektoratet har signalisert at de ønsker Norge med i programmet.

En lavdose CT-undersøkelse er ikke kostbar

Trond-Eirik Strand forteller til Pust at av de 1 000 som deltok i TIDL regner en med at fire pasienter bli behandlet for lungekreft som ikke ville ført til alvorlig sykdom, såkalt overdiagnostikk. Minst tre av deltakerne vil unngå å dø av lungekreft, mens flere av de øvrige blir oppdaget på et tidspunkt hvor behandlingen er enklere og mindre belastende for pasientene.

At screeningen er dyr er ikke et argument, mener Strand.

‒ Selve undersøkelsen og vurderingen av den har en kostpris på bare rundt 1 500 kroner. I TIDL prosjektet ser vi hvor effektivt og billig det kan gjøres. Jeg har nylig presentert resultater fra TIDL for landets lungeleger, og jeg opplever at de aller fleste er enige med oss i at screeningen må bli landsomfattende.

Strand avslutter med å forklare at studien på Ahus viser at dette er noe en stor del av befolkningen gjerne ønsker å være med på. Det er mulig at enda flere vil takke ja når tilbudet ikke krever både påmelding og samtykke til forskningsstudiet i tillegg til utsiling av deltakere, men er åpent for alle. Alderen for å delta kan settes ned til 50 år og programmet kan gå over flere år. Det kan antallet liv som blir reddet øke ytterligere. 

 

Ønsker du å støtte vårt arbeid? Her kan du lese mer om hva vi jobber med og melde deg inn i Lungekreftforeningen!

Bli medlem