I møtet 19.juni vedtok BEslutningsforum å ikke innføre Amivantamab (Rybrevant) til behandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon etter at platinabasert behandling har mislyktes. 

Vilde Drageset Haakensen, spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. -  Denne behandlingen er aktuell for de som har en sjelden mutasjon i EGFR, det er altså kun aktuelt for få pasienter pr år (ca 10-20). Vi hadde håpet på godkjenning fordi denne pasientgruppen har få andre gode behandlingstilbud. De responderer dårlig på behandling som målretter seg mot de vanlige EGFR-mutasjonene. For tiden testes det ut flere medikamenter som målretter seg mot denne mutasjonen, så jeg håper vi får tilgang til et medikament om ikke lenge. For de pasientene som har denne genforandringen er det selvsagt en stor skuffelse at det ikke ble tilgjengelig nå, forklarer Vilde Drageset Haakensen, spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus.