Lungekreftforeningen skrev sammen med Kreftforeningen, flere andre pasientorganisasjoner, leger, forskergrupper, Legemiddelindustrien, legemiddelselskaper mfl. under på et felles bekymringsbrev om den manglende oppfølgingen av høringen om genteknologiloven i 2020. Brevet ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet for noen uker siden.

Hensikten med brevet

Hovedhensikten med brevet var å få flere kliniske studier til Norge, blant annet ved å forenkle prosessen for godkjenning av GMO-legemidler (genmodifiserte organismer – genterapi/ celleterapi) for klinisk utprøving. Det er derfor gledelig at Statsråd 3.september besluttet at myndigheten for godkjenning av kliniske studier med GMO-legemidler etter denne loven flyttes fra Klima- og miljødepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsradet-3.-september-2021/id2869960/