Brigatinib (Alunbrig) kan innføres til behandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfomkinase (ALK) positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) tidligere behandlet med krizotinib.

Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. desember 2019, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

Dette gjelder en liten grupppe pasienter, men resultater fra to studier viser effekt på objektiv responsrate (ORR) som var primært utfall hos 80 prosent av pasientene. Progresjonsfri overlevelse (PFS) og totaloverlevelse (OS) var sekundære utfallsmål, men viser også positiv effekt.

Les mer på metodesiden på Nye Metoder sine nettsider.

Du finner beslutningen og saksgrunnlaget under sak 111-2019 i protokoll og saksdokumenter.

 

Durvalumab (Imfinzi) kan innføres til behandling av lokalavansert, inoperabel ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) hos voksne hvor tumor uttrykker PD-L1I≥ 1 % av tumorcellene og med sykdom som ikke har progrediert etter platinabasert kjemoradiasjon.

Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Legemiddelet kan innføres fra 15. november 2019, da ny pris gjelder fra denne dato. Legemiddelet forutsettes å inngå i anbud.

Les mer på metodesiden  på Nye Metoder sine nettsider.

Du finner beslutningen og saksgrunnlaget under sak 112-2019 i protokoll og saksdokumenter.

Effekt og sikkerhet er godt dokumentert og medikamentet er det eneste tilgjengelige immunterapi-legemiddelet for denne lungekreft-indikasjonen og er kostnadseffektivt gitt det absolutte prognosetapet.

Les mer om vedtakene i Beslutningsforum 21.10.19: https://www.healthtalk.no/alle-artikler/fem-nye-kreftlegemidler-og-norges-første-genprofiltest/